Polityka Prywatności Danych Biznesowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych.

Administratorzy Twoich danych osobowych:

Mecalac Polska Sp. z o.o., Łaziska Górne 43-170,  ul. Jaworowa 1, NIP: 5252525986

 Kontakt w sprawie danych osobowych spółki Mecalac Polska Sp. z o.o.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się poprzez:

Adres: Mecalac Polska Sp. z o.o., Łaziska Górne 43-170,  ul. Jaworowa 1, z dopiskiem „dane osobowe”

Adres e-mail: [email protected] /temat e-maila: „dane osobowe”

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktów biznesowych przez spółkę Mecalac Polska Sp. z o.o., Łaziska Górne 43-170,  ul. Jaworowa 1. Dane mogą być także przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, a następnie w celu wywiązania się z zadań wynikających z obowiązującego prawa, np. obowiązków podatkowych i księgowych oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania kontaktów biznesowych, a w razie zawarcia umowy przez okresy wykonywania tej umowy, a po zakończeniu tego okresu, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach podatkowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.  

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Twoja wyraźna zgoda – w przypadku bezpośredniego przekazania danych kontaktowych w celu nawiązania lub utrzymywania kontaktów biznesowych (bezpośrednie przekazanie wizytówki, email lub telefon z prośbą o nawiązanie kontaktu biznesowego);
– art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z motywem 47 RODO – uzasadniony interes administratora – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych oraz prowadzenie marketingu produktów i usług;
– art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z motywem 48 RODO – uzasadniony interes administratora i spółki FP BRAND – w przypadku przekazania danych przez administratora innym podmiotom Petstar.

W odniesieniu do zawarcia i wykonania umowy, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
– art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jest to niezbędne wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (cele podatkowe i księgowe);
– art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadniony interes administratora – dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu nawiązania kontaktów biznesowych jest dobrowolne.

Podanie danych w celu zawarcia umowy jest niezbędne w celu prawidłowego zawarcia i wykonania takiej umowy.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą zostać przekazane także podmiotom spółki Mecalac Polska Sp.z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z motywem 48 RODO, w celach nawiązania i utrzymywania kontaktów biznesowych.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

● prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

● prawo żądania sprostowania danych

● prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

● prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

● prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

● prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy napisać e-maila na adres: [email protected]

z tytułem e-maila: „dane osobowe” lub przesłać informacje na adres: Mecalac Polska Sp. z o.o., Łaziska Górne 43-170,  ul. Jaworowa 1.