Ogólne warunki sprzedaży Mecalac Polska sp. z o.o.

Ustalenia ogólne.

 1. Niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży” (zwane dalej „OWS”) stanowią integralną część wszystkich ofert handlowych i usługowych składanych przez firmę MECALAC Polska sp. z o.o., z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Jaworowej 1, KRS 0000414131, NIP: 5252525986, REGON 145966948, zwaną dalej „Dostawcą”, a także zawieranych przez Dostawcę umów sprzedaży Towarów i Usług, w tym również umów zawieranych w formie zamówienia.
 2. OWS są dostępne dla Zamawiających przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Dostawcy, a także są przesyłane wraz z ofertami handlowymi i usługowymi. Na prośbę Zamawiającego, OWS mogą być także przesłane faksem lub drogą mailową.
 3. Porozumienia wprowadzające zmiany do niniejszych OWS stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich przez Dostawcę.
 4. Pod pojęciem „Towary” należy rozumieć produkty (maszyny i części zamienne) znajdujące się w ofercie handlowej Dostawcy, będące przedmiotem zamówień złożonych przez Zamawiającego i przyjętych przez Dostawcę do realizacji.
 5. Pod pojęciem „Usługi” należy rozumieć czynności serwisowe wykonywane przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego, na podstawie złożonego przez niego zamówienia, przyjętego przez Dostawcę do realizacji.
 6. Pod pojęciem „Konsument” należy rozumieć osobę fizyczną, dokonującą z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Pod pojęciem „Zamawiający” należy rozumieć zarówno Konsumenta, jak i osobę nie będącą Konsumentem.

II. Zamówienie

 1. Zamawiający składa zamówienie w sposób wskazany w pkt. 2 na podstawie oferty Dostawcy przekazanej w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną, albo drogą telefoniczną, potwierdzoną następnie w jednej z pozostałych form.
 2. Dostawca przyjmuje do realizacji zamówienia przekazane wyłącznie w formie pisemnej: pocztą, faksem albo drogą elektroniczną w formie pozwalającej na jednoznaczne określenie właściwości Zamawiającego (nazwa firmy, NIP, adres dostawy, osoba kontaktowa) oraz zamawianego Towaru lub Usługi.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na warunkach zawartych w pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Dostawcę. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie dokumenty ofertowe i projektowe stanowią własność intelektualną Dostawcy i nie mogą być powielane lub udostępniane osobom trzecim bez jego pisemnej zgody.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia potwierdzenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, od uzyskania odpowiedniego, uzgodnionego przez Strony, zabezpieczenia płatności za zamawiane Towary i Usługi.
 5. Realizacja umowy sprzedaży ze strony Dostawcy polega na przeniesieniu na Zamawiającego własności Towaru i jego wydaniu lub na wykonaniu z należytą starannością Usługi, a ze strony Zamawiającego na odbiorze Towaru lub potwierdzeniu wykonania Usługi (pisemnie na Protokole Wykonania Usługi serwisowej) i dokonaniu płatności za Towar lub Usługę zgodnie z warunkami ustalonymi przez strony w umowie sprzedaży.
 6. Termin realizacji zamówienia określony jest przez Dostawcę w potwierdzeniu zamówienia. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane we wskazanym terminie. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Dostawca poinformuje Zamawiającego o nowym terminie realizacji zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia nie stanowi podstawy do anulacji zamówienia, opóźnienia lub zaniechania płatności za realizację zamówienia, żadnych roszczeń odszkodowawczych i kar, chyba że Strony na piśmie uzgodniły inaczej.

III. Cena i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny podawane na potwierdzeniach zamówień należy rozumieć jako ceny netto, do których przy wystawianiu faktury doliczony zostanie podatek VAT, w aktualnie przez prawo ustalonej wysokości.
 2. Ceny na potwierdzeniach zamówień mogą być podawane przez Dostawcę wg jego wyboru w złotówkach (zł/PLN) lub euro (€/EUR). Faktury za realizację zamówienia wystawiane są w złotówkach (zł/PLN) lub euro (€/EUR), wg wyboru Zamawiającego, dokonanego przy składaniu zamówienia. Przeliczenia cen z EUR na PLN dokonuje się wg kursu sprzedaży banku Credit Agricole S.A. z dnia wystawienia faktury lub faktury pro forma.
 3. Podczas realizacji zamówienia obowiązują warunki płatności ustalone w potwierdzeniu zamówienia. Wpłata zaliczki (przedpłata), jeśli jest przewidziana, warunkuje rozpoczęcie realizacji zamówienia. Opóźnienie wpłaty zaliczki przekraczające 14 dni powoduje anulowanie zamówienia. Zamawiający, który nadal ma wolę zakupu, winien złożyć nowe zamówienie. Pierwsze zamówienie złożone przez danego Zamawiającego realizowane jest zawsze na podstawie przedpłaty (przelew pełnej kwoty faktury) lub rozliczane gotówkowo przy odbiorze. Wybór terminu i formy płatności dla kolejnych zamówień uzależniony jest od oceny przez Dostawcę kondycji finansowej Zamawiającego. Ocena ta może być dokonana na podstawie dokumentów finansowych Zamawiającego oraz historii wzajemnych transakcji, w szczególności terminowości zapłaty poprzednich faktur.
 4. Należności za faktury z odroczonym terminem płatności należy uregulować w terminie wskazanym na fakturze,    przelewem na rachunek bankowy na niej wskazany lub gotówką bądź kartą płatniczą w siedzibie Sprzedającego.
 5. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, Dostawca ma prawo do wstrzymania         realizacji innych zamówień Zamawiającego, do czasu uregulowania wszystkich wcześniejszych należności, a Zamawiający nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikłą ze wstrzymania ich realizacji. Dostawca zastrzega sobie prawo do realizacji kolejnych zamówień Zamawiającego wyłącznie w oparciu o rozliczenia gotówkowe lub przedpłatę.
 6. W razie niedotrzymania terminów płatności przez Zamawiającego, naliczane będą odsetki ustawowe.
 7. Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń bez pisemnej zgody Dostawcy.
 8. Spłata zobowiązania objętego fakturą za realizację zamówienia przed terminem jego zapadalności nie upoważnia Zamawiającego do skonta.
 9. Dostawca jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych przysługujących mu wobec Zamawiającego oraz do dokonywania cesji wierzytelności posiadanych w stosunku do Zamawiającego na dowolnie wybrany podmiot.
 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, określonej w fakturze VAT i prawidłowo dostarczonej Nabywcy, przekraczającego 14 (czternaście) dni, Sprzedawca ma prawo przekazać sprawę do firmy windykacyjnej. Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami windykacji.
 11. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.

IV. Termin Dostawy

 1. Termin realizacji zamówienia może zostać określony jednoznacznie jako data lub jako ilość dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę, przy czym sobota nie jest uważana przez Strony za dzień roboczy.
 2. Termin realizacji zamówienia na Towar uznaje się za dotrzymany, jeśli przesyłka z Towarem opuściła magazyn Dostawcy w uzgodnionym terminie dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór Towaru uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub przewoźnika, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości Towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane w uzgodnionym terminie dostawy, uważane jest za dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.
 3. W razie zwłoki w odbiorze Towaru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, stosuje się art. 551 i 552 k.c. W takiej sytuacji Zamawiający nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku realizacji zamówienia.
 4. Termin realizacji Usługi uznaje się za dotrzymany, jeśli w uzgodnionym czasie i miejscu stawił się pracownik firmy Mecalac Polska sp. z o.o. zaopatrzony w odpowiednie narzędzia i materiały, który z należyta starannością przystąpił do wykonywania Usługi. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić maszynę i zapewnić pracownikowi Serwisu odpowiednie warunki do wykonania uzgodnionych napraw i czynności serwisowych. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego maszyna nie została udostępniona w uzgodnionym czasie i miejscu, termin realizacji Usługi uznaje się za dotrzymany.
 5. Jeżeli będą występować uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające wywiązanie się Dostawcy z jego obowiązków lub wywiązanie się jego dostawców z ich obowiązków, i gdy nie można było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działania siły wyższej, wówczas uzgodnione terminy realizacji zamówienia ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Dostawca utracił możliwość realizacji zamówienia, to w takich okolicznościach Dostawca ma możliwość odstąpienia od umowy po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. Takie samo prawo przysługuje Zamawiającemu, gdy nie odpowiada mu realizacja zamówienia w opóźnionym terminie.

V. Realizacja zamówienia i przejście ryzyka.

 1. Przejście ryzyk, korzyści i ciężarów związanych z Towarem, a także niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub zniszczenia przechodzi na Zamawiającego w chwili odbioru Towaru, a w przypadku konieczności transportu – w chwili przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień w formie pisemnej, dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego.
 2. Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, powyższe ryzyko przechodzi na Zamawiającego z dniem przedstawienia towaru do odbioru w siedzibie Dostawcy lub powierzenia towaru spedytorowi lub przewoźnikowi.

VI. Zastrzeżenie własności.

 1. Dostarczony Towar pozostaje własnością Dostawcy do czasu zapłaty przez Zamawiającego za ten Towar pełnej ceny.
 2. W przypadku odstąpienia przez Dostawcę od umowy i żądania zwrotu Towaru z uwagi na brak zapłaty, Zamawiający zobowiązany jest do jego zwrotu na własny koszt i ryzyko. Koszt zwrotu obejmuje opakowanie, załadunek, transport, rozładunek, ubezpieczenie na czas transportu oraz inne wynikłe koszty. Zamawiający dostarczy towar do miejsca wskazanego przez Dostawcę w ciągu 7 dni roboczych od chwili skierowania żądania.

VII. Gwarancja i rękojmia.

Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem treści art. 558 k.c. Poniżej określone są warunki gwarancji.

1. Maszyny.

1.1. Dostawca udziela gwarancji na wady materiałowe i technologiczne sprzętu poddanego eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami określonymi przez producenta w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy lub trzech tysięcy (3000) motogodzin, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

1.2. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z chwilą uruchomienia maszyny, potwierdzonego podpisaniem stosownego protokołu, co powinno mieć miejsce nie później niż jeden miesiąc od daty dostawy. W przypadku, gdy uruchomienie w tym terminie nie nastąpi, okres gwarancji uznaje się za rozpoczęty 31. dnia po dacie dostawy.

1.3. W okresie gwarancyjnym, Dostawca zobligowany jest do wymiany lub naprawy części, które w toku procedury reklamacyjnej zostały przez niego uznane jako wadliwe.

1.4. Warunkiem skuteczności gwarancji jest przestrzeganie przez Zamawiającego zaleceń Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (również co to wykorzystania materiałów eksploatacyjnych) oraz poddanie maszyny okresowym przeglądom w autoryzowanym serwisie MECALAC, zgodnie z harmonogramem określonym przez producenta. Całkowite koszty przeglądów ponosi Zamawiający.

1.5.Każda modyfikacja albo zmiana wprowadzona do maszyny, użycie części, które nie są oryginalne albo niezatwierdzone przez producenta lub Dostawcę, powodują natychmiastową utratę gwarancji.

1.6. Gwarancja dotyczy tylko maszyn nowych. Jeśli w okresie gwarancyjnym własność maszyny zostanie przeniesiona na inny podmiot, ciągłość gwarancji musi zostać potwierdzona na piśmie przez Dostawcę. Przed potwierdzeniem ciągłości Dostawca zweryfikuje, czy nie zaszła żadna z okoliczności powodujących utratę gwarancji, w szczególności wskazanych w niniejszym punkcie VII.

1.7. O wystąpieniu wady maszyny w okresie gwarancji Zamawiający winien poinformować Dostawcę w formie pisemnej, niezwłocznie po jej ujawnieniu, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. Zgłoszenie dokonane po tym terminie nie będzie uwzględnione. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych.

1.8. Dostawca winien przystąpić do ich usunięcia w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli usunięcie wady lub dostarczenie części zależne jest od osób trzecich, za które Dostawca nie odpowiada. W takim przypadku Dostawca poinformuje Zamawiającego o nowym terminie przystąpienia do usunięcia wady.

1.9. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji dotyczy wymiany lub naprawy wadliwego elementu maszyny, przy czym wybór w tym względzie należy do Dostawcy. Dostawca pokrywa koszty dojazdu, robocizny i materiałów eksploatacyjnych.

1.10. Wszystkie nowe maszyny są przed sprzedażą przetestowane i dopuszczone do użytku na postawie formularza testowego przechowywanego przez Mecalac France S.A.S., Parc des Glaisins 2 av. du Pré de Challes, F-74940 Annecy-le-Vieux, Francja. W przypadku sporu dotyczącego jakości wykonania maszyny i kierowania przez Zamawiającego ewentualnych roszczeń gwarancyjnych związanych z jej wadliwością, na uzasadniony, pisemny wniosek Zamawiającego, Dostawca udostępni kopię formularza sporządzonego dla maszyny sprzedanej temu Zamawiającemu.

2. Części.

2.1.Okres gwarancji na części wynosi 6 miesięcy i rozpoczyna się:

a)w przypadku części wysyłanych do Zamawiającego, niestanowiących głównych elementów Maszyny (zespołu, podzespołu) – z chwilą ich dostarczenia,

b)w przypadku części montowanych przez Dostawcę w ramach realizacji usług serwisowych – z chwilą podpisania Protokołu Wykonania Usługi Serwisowej.

Dostawca nie udziela gwarancji na główne elementy Maszyny (zespoły, podzespoły) w przypadku, gdy montaż nie jest wykonywany przez Dostawcę. Wykaz zespołów i podzespołów, dla których gwarancja uzależniona jest od dokonywania montażu przez Dostawcę, dostępny jest w siedzibie Dostawcy, a na prośbę Zamawiającego, może być także przesłany drogą mailową.

2.2.O stwierdzeniu wady Zamawiający winien poinformować Dostawcę w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. Zgłoszenie dokonane po tym terminie nie będzie uwzględnione.

2.3.Dostawca zobowiązany jest odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych.

2.4. Rozpatrzenie gwarancji przez Dostawcę nastąpi w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

3. Usługi serwisowe

3.1. Dostawca udzielna trzymiesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe, zarówno gwarancyjne, jak i odpłatne.

3.2. Gwarancja dotyczy wszystkich czynności wykonanych przez pracowników serwisu, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia oraz Protokołem Wykonania Usługi Serwisowej potwierdzonym przez Zamawiającego i Serwisanta.

3.3. Postanowienia punktów 1.7. i 1.8. stosuje się odpowiednio.

3.4. Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji obejmuje dojazd, robociznę, materiały eksploatacyjne oraz części zamienne.

3.5. W przypadku stwierdzenia przez pracowników serwisu, iż zgłoszona usterka nie jest objęta ochroną gwarancyjną (np. na skutek nieprzestrzegania zaleceń Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i innych wymagań określonych w pkt VII 1.4, 1.5 lub 4 albo na skutek nie wykonania podstawowych czynności z zakresu obsługi maszyny), naprawa stanowić będzie usługę odpłatną, rozliczaną na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Dostawcę w oparciu o Protokół Wykonania Usługi Serwisowej.

4. Wyłączenia.

4.1.Gwarancja nie obejmuje:

a)uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, przechowywania, zaniedbania, wprowadzenia nieautoryzowanych modyfikacji, niewłaściwego montażu, wypadku, braku konserwacji zgodnej z zaleceniami producenta określonymi w DTR;

b)naturalnego zużycia części i materiałów takich jak: oleje i smary, filtry, obwody wtryskowe paliwa, części poddane zużyciu w kontakcie z gruntem (pneumatyka, gąsienice, itp.), paski, alternatory, elektryczne i elektroniczne części silnika, wentylator, cięgna układu kierowniczego, akumulatory, rozruszniki, itp.

c)zużycia lub zniszczenia części w związku z otaczającymi warunkami: deterioracja uszczelnień, węży, rur, kabli, styków itp. w związku z obecnością piasku, produktów chemicznych, spadających gałęzi, kamieni itp.;

d)luzowania śrub, nakrętek, łączników w wyniku wibracji lub nadmiernego dokręcania;

e)problemów z układem paliwowym wywołanych wodą lub zanieczyszczeniami, np. obecność wody w pompie wtryskowej, zbiorniku, itp.;

f)problemów z układem chłodzenia wywołanych zablokowaniem przepływu powietrza

g)uszkodzeń elementów układów hydraulicznych spowodowanych zanieczyszczeniem układu (pompy hydrauliczne, siłowniki, elektrozawory, rozdzielacze, itp.).

4.2.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli:

a)usterki i uszkodzenia związane są z działaniem siły wyższej: mrozów, powodzi, wojny, strajków, pożarów, trzęsień ziemi, wichury, gradu itd.,

b)właściwości dostarczonych Towarów nie odpowiadają oczekiwaniom Zamawiającego, w sytuacji gdy spełniają wymagania określone w potwierdzeniu zamówienia,

c)dostarczone Towary nie posiadają właściwości założonych przez Zamawiającego lub nie są przydatne do realizacji zamierzonych przez niego celów, chyba że o istnieniu takich właściwości lub możliwości realizacji takich celów Dostawca na piśmie zapewnił Zamawiającego,

d)Zamawiający dozna utraty czasu, zakłóceń w pracy lub poniesie jakąkolwiek szkodę z powodu unieruchomienia maszyny.

VIII. Odstąpienie od umowy zawartej z Konsumentem na odległość lub poza lokalem Dostawcy.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument (lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta) wszedł w posiadanie Towaru, a w przypadku gdy Towar dostarczany jest partiami lub w częściach – po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument (lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta) wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument obowiązany jest złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do OWS) i przesłać je za pośrednictwem poczty na adres siedziby Dostawcy wskazany w pkt I ppkt 1 OWS lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected]. Może też sporządzić własne oświadczenie, zawierające co najmniej elementy wskazane w proponowanym wzorze. Dla zachowania 14-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Dostawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Dostawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dostawcę, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności odbywa się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Dostawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru bezpośrednio Dostawcy i poniesienia bezpośrednich kosztów tego zwrotu lub przekazania towaru osobie upoważnionej przez Dostawcę do odbioru, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Dostawca sam zaproponował odbiór towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

IX. Zwroty

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie oraz w ust. 2, Dostawca nie przyjmuje zwrotów sprzedanych Towarów.
 2. W szczególnych sytuacjach, Dostawca może wyrazić zgodę na zwrot Towarów. Warunki zwrotu określi pisemne porozumienie. Wartość zwracanych Towarów zostanie pomniejszona o określony w porozumieniu procent. (Więcej na temat procedury zwrotu części zamiennych można znaleźć tutaj: https://www.mecalac.pl/czesci-zamienne-zwrot/). 
 3. Koszty transportu i ubezpieczenia zwracanych Towarów ponosi Zamawiający.

X. Odpowiedzialność

 1. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego jedynie za rzeczywiste straty wynikające z rażącego niedbalstwa Dostawcy, lub które Dostawca wyrządził Zamawiającemu umyślnie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych OWS lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności względem Zamawiającego za jego straty produkcyjne, utratę zysku, utracone korzyści, straty w korzystaniu, utratę kontraktów lub szkody następcze lub pośrednie jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność Dostawcy ze wszystkich tytułów, w tym także z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wartości umowy lub zamówienia.
 3. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu osoby trzeciej z jakimkolwiek roszczeniem mogącym pozostawać w związku ze sprzedanym Towarem, Zamawiający powinien poinformować o tym Dostawcę w formie pisemnej w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Zamawiającemu nie przysługują względem Dostawcy jakiekolwiek idące dalej roszczenia.

XI. Właściwość miejscowa sądu i stosowne prawo.

 1. Strony dołożą starań dla polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających w związku z realizacją umów. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, kwestie sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny, w przypadku sporu z przedsiębiorcą – właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy, a w przypadku sporu z Konsumentem – wg zasad ogólnych kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Po złożeniu zamówienia, Dostawca na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182) jest uprawniony do przetwarzania zawartych w nim danych osobowych do celów związanych z realizacją tego i przyszłych zamówień oraz ich rozliczenia, w tym wystawienia faktury.
 2. Zamawiającemu, który złożył zamówienie i dokonał zakupu przysługują wszelkie prawa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 4. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 16 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do OWS.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 2 do OWS.

Lista zespołów i podzespołów, dla których gwarancja uzależniona jest od dokonywania montażu przez dostawcę: pompy oraz silniki hydrauliczne, pompy paliwa, mechanizmy różnicowe mostów, łączniki mostów, komputery, płyty i panele sterujące, obrotnice elektryczne, przełączniki świateł i jazdy, cewki gaszenia, rozruszniki, przekaźniki.